اخبار

NEW'S

سازمان بین المللی تکاور

شعبه جنوب کشور

دوره امنیت شخصی - استان فارس

سمینارآموزشی دفاع شخصی شوک - استان تهران

سمینارآموزشی خلع سلاح چاقو - استان تهران

سمینارآموزشی خلع سلاح چاقو - استان فارس