اطفاء حریق

FIREFIGHTING

اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که برای

مقابله با آتش بوسیله خاموش کردن ، کنترل و یا

هدایت آتشهای ناخواسته انجام می گیرد.

اهداف اطفاء حریق حفاظت از سلامت افراد ،

جلویگری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط

زیست است.